1. Toegang golfcomplex

Het golfcomplex is toegankelijk voor:
1.1. Leden van Golfclub De Dorpswaard en businessleden van Piekengolf BV;
1.2. Functionarissen van de Nederlandse Golf Federatie (NGF) die daartoe zijn aangewezen door het bestuur van de NGF;
1.3. Greenfeespelers, voltijdleden van bij de Golfalliantie aangesloten banen en bezoekers van de golfschool, de driving range, van clinics, van bedrijvendagen, het clubhuis, het restaurant en het terras volgens de voorwaarden opgesteld door de Vereniging en Piekengolf alsmede andere, door Piekengolf aan te wijzen speelgerechtigden.

2. Speelvaardigheid als toegangseis tot de golfbaan
2.1. Greenfeespelers en/of genodigden tot de golfbaan dienen zich te legitimeren en minimaal in het bezit te zijn van handicap 54.
2.2. Cliënten van de golfschool, die geen lid zijn van de Vereniging dienen minimaal in het bezit te zijn van NGF Golfbaanpermissie.
2.3. Leden en businessleden dienen minimaal in het bezit te zijn van een geldige NGF Golfbaanpermissie. Voor houders van een NGF Golfbaanpermissie kunnen bepaalde starttijden en spelvorm worden voorgeschreven.
2.4. Voor niet-leden kan Golfclub De Dorpswaard op drukbezette dagen aanvullende toegangseisen stellen, dan wel geen toegang verlenen.

3. Etiquette- en golfregels
3.1. Iedere speler op de golfbaan is gehouden aan de etiquette- en golfregels die door de NGF worden gehanteerd.
3.2. Alle amateurwedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf zoals vastgesteld door de Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, in aanmerking nemende de Local Rules zoals van kracht op de golfbaan van Golfclub De Dorpswaard.

4. Kleding op het golfcomplex
4.1. Bezoekers en spelers zijn gekleed volgens het kledingvoorschrift van De Dorpswaard.

5. Kinderen en huisdieren
5.1. Kinderen tot en met 8 jaar hebben uitsluitend onder begeleiding toegang tot het golfcomplex.
5.2. Het betreden van het golfcomplex met huisdieren is uitsluitend toegestaan als deze aangelijnd zijn.

6. Openingstijden
6.1. Voor de openingstijden van de golfbaan, drivingrange en clubhuis raadpleegt men het mededelingenbord in het clubhuis of de website. Het mededelingenbord is maatgevend.
6.2. De baan kan geheel of gedeeltelijk worden gesloten door Golfclub De Dorpswaard in verband met:
• weers- of terreinomstandigheden;
• wedstrijden, evenementen of gebruik door derden.

7. Procedure afslaan
7.1. Leden, Greenfee- en Alliantiespelers moeten, wanneer de golfbaan voor hen ter beschikking staat, een startrecht verkrijgen door het gebruik van het online reserveringssysteem dan wel via de caddiemaster. Wie niet tijdig van zijn/haar startrecht gebruik maakt, verliest dat recht, en dient wederom gebruik te maken van het online reserveringssysteem of de caddiemaster om een startrecht te verkrijgen.
7.2. Niet-leden melden zich eerst persoonlijk bij de receptie, caddiemaster of aan de bar van het clubhuis om zich aldaar te legitimeren door middel van de NGF-pas en eventueel legitimatiebewijs om een greenfeekaart te verkrijgen.
7.3. De clubmanager, de caddiemaster, de marshal, of een namens hen optredende persoon, kan bij drukte bepalen dat drie- of vierballen verplicht zijn. 5-ballen of meer zijn niet toegestaan.
7.4. Afhankelijk van de handicap van de speler wordt afgeslagen van de gele, rode of oranje tee. De regels hierover zijn te vinden bij de marshalpost. Het is ten alle tijden toegestaan van een tee te spelen als een lager handicap dat rechtvaardigt. Andere uitzonderingen zijn alleen toegestaan na akkoord van de marshall, caddiemaster of clubmanager.

8. Zorg voor de baan
8.1. Alle spelers dienen de grootst mogelijke zorg voor de baan in acht te nemen. Dit houdt in:
• pitchmarks op de greens herstellen;
• bunkers betreden en verlaten aan de lage kant;
• bunkers aanharken en harken terugleggen volgens de voorschriften;
• uitgeslagen plaggen door de baan en in de rough terugleggen en aandrukken;
• golfdraagtassen ruim buiten de greens plaatsen;
• aangegeven loop- en rijroutes volgen (borden, hekjes, touwen en witte lijnen);
• overige door Golfclub De Dorpswaard aangegeven regels in acht nemen, bijvoorbeeld ten aanzien van grond in bewerking, waterhindernissen, paden en jonge beplanting.
8.2. Medespelers worden geacht medeverantwoordelijkheid te dragen voor de zorg voor de baan door leden en niet-leden.

9. Aanwijzingen en controle
9.1. Lidmaatschaps-, Greenfee- en Golfbaanpermissiekaarten dienen duidelijk zichtbaar te worden bevestigd aan de golfuitrusting
9.2. Alle spelers en gebruikers van de golfbaan en het clubhuis dienen controle op de geldigheid van lidmaatschaps-, greenfee- en Golfbaanpermissiekaarten onverwijld toe te staan.
9.3. De controle geschiedt door de clubmanager, caddiemaster of de marshal, dan wel door hen aangewezen personen.
9.4. Aanwijzingen ten aanzien van het gebruik van de golfbaan, snelheid van spelen, doorlaten van spelers, en het naleven van het baanreglement in algemene zin, gegeven door de hierboven genoemde personen, dienen onverwijld te worden opgevolgd.
9.5. Een lid van de vereniging is verantwoordelijk voor de juiste speelgerechtigdheid en het baangedrag van een door hem of haar uitgenodigd meespelend niet-lid, en is hierop aanspreekbaar.

10. Jurisdictie op de afslagplaats
10.1. De jurisdictie op de afslagplaats berust bij de clubmanager of een namens hem optredende persoon (bijvoorbeeld de marshal).
10.2. Tijdens wedstrijden die onder verantwoordelijkheid van de wedstrijdcommissie plaatsvinden, berust de jurisdictie bij de wedstrijdcommissie.

11. Route
11.1. De start afslag geschiedt als regel van de tee van hole 1. Als 9 holes worden gespeeld is het toegestaan af te slaan van de tee van hole 10. Het afslaan van andere tees dan de eerste of de tiende is, behalve bij nadrukkelijke toestemming van de clubmanager of een namens hem optredende persoon, strikt verboden.
11.2. Spelers die 18 holes gereserveerd hebben, starten op hole 10 op de tweede starttijd die zij bij de online reservering hebben gekregen. Uitsluitend in overleg met de marshal, clubmanager of de caddiemaster, kunnen zij het recht krijgen om te “ritsen” met spelers die willen starten.
11.3. Spelers en bezoekers dienen uit veiligheidsoverwegingen de officiële routeaanduidingen te volgen.
11.4. Gebruikers van buggy’s dienen zoveel mogelijk de aangegeven rijroutes en/of paden te volgen.

12. Speelsnelheid
12.1. De maximum speeltijd over 9 holes is 2 uur en 10 minuten.
12.2. Het is de verantwoordelijkheid van de speler met de laagste handicap in de flight, om zeker te stellen dat deze norm wordt aangehouden. Hierbij zij benadrukt dat het een maximumnorm betreft.
12.3. Als een flight één hole op de voorgaande flight is achter geraakt, is deze flight verplicht de navolgende flight door te laten.
12.4. Het maximaal totale flighthandicap is 150.

13. Baanpersoneel en professionals
13.1. Baanpersoneel heeft tijdens het uitvoeren van het werk altijd voorrang op de spelers op de baan.
13.2. Spelers wachten op een teken van het baanpersoneel voordat zij hun spel in de richting van het personeel voortzetten.
13.3. Lesgevende gecontracteerde professionals met hun leerlingen hebben op oefengreens, in oefenbunkers, en op de driving range voorrang op andere spelers. In overleg met de clubmanager kunnen zij ten behoeve van baanlessen gebruik maken van de baan.

14. Driving range, oefengreens en oefenbunkers
14.1. Op de drivingrange dient men uitsluitend af te slaan van de aangegeven afslagplaats.
14.2. Op de driving range dient eenieder de concentratie van anderen te respecteren.
14.3. De driving range ballen zijn eigendom van Golfclub De Dorpswaard.
14.4. De instructies van de in artikel 9.3 bedoelde personen dienen onverwijld te worden opgevolgd.
14.5. Het rapen van ballen (op land en in het water) op en om de driving range is verboden.
14.6. Na gebruik van ballen rond/op oefengreens en —bunkers dient men deze ballen weer mee te nemen.
14.7. Men dient oefenbunkers na gebruik weer netjes aan te harken.

15. Golfuitrusting
15.1. De specificaties en andere regels voor clubs en andere uitrusting die spelers mogen gebruiken gedurende een ronde moeten voldoen aan de definitieregel voor uitrusting en regel 4.1., 4.2. en 4.3. die vermeld staan op RandA.org/EquipmentStandaards.
15.2. Het gebruik van oefenballen (driving range ballen) in de baan is verboden.

16. Golfcarts, buggy’s e.d.
16.1. Uitsluitend golfcarts en buggy’s van De Dorpswaard hebben toegang tot
het golfcomplex,
16.2. Het gebruik van een privé golfscooter is uitsluitend toegestaan na overleggen van een medische verklaring en goedkeuring van het bestuur. Voor het gebruik van de privé golfscooter gelden dezelfde gedragsregels op de golfbaan als voor een handicart.
16.3. Het is verboden met golfcarts, buggy’s en dergelijke te rijden over afslagplaatsen en greens, tussen greens en bunkers, op voorgreens, aprons, beplante vakken en dergelijke.
16.4. De golfcarts zijn voorzien van een GPS-systeem. Rijden buiten de vrijgegeven gebieden is daardoor niet meer mogelijk.

17. Aansprakelijkheid
17.1. Het gebruik van de golfbaan, van het clubhuis en/of van de overige accommodaties is volledig voor eigen risico. Piekengolf noch de vereniging, noch personeel, noch bestuursleden, commissieleden en/of directieleden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor letsel, verlies en/of schade in welke vorm dan ook.

18. Toegebrachte schade
18.1. Als materialen of voorwerpen toebehorend aan en/of in huur van en/of anderszins in bruikleen van de vereniging of Piekengolf en/of golfprofessionals worden beschadigd door de gebruiker, zal deze gehouden zijn de toegebrachte schade te vergoeden.

19. Rookvrije golfbaan
19.1. Golfbaan De Dorpswaard is een rookvrije baan (= ook geen e-sigaret). Op de baan in- en om het clubhuis en op het terras mag niet gerookt worden. Een uitzondering vormt een klein hoekje bij de trap naar de driving range.
19.2. Medespelers worden geacht medeverantwoordelijkheid te dragen dat leden en niet-leden zich aan het rookverbod houden.

20. Speelrechtvergoeding
20.1. De speelrechtvergoeding betreft de periode van 1 januari tot en met 31 december van elk kalenderjaar. Opzeggingen dienen schriftelijk plaats te vinden ter attentie van de ledenadministratie, uiterlijk 4 weken voor het einde van het kalenderjaar.

21. Kennis van het baanreglement
21.1. Iedere bezoeker/speler wordt geacht dit baanreglement te kennen en toe te passen. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van Golfclub De Dorpswaard eventueel in overleg met Piekengolf BV over de te nemen beslissingen en maatregelen.

Ons adres

Piekenwaardweg 3
5331 PD Kerkdriel
Tel: 0418-634803

beoordeelknop

Baan open

Baan Open
Qualifying
Zomergreens
Plaatsen toegestaan
Drivingrange open
Puttingreen open
Chipping green open
Trolley's 
Handicarts

.

 

 


Search