Baancommissaris gezocht!

 logo dorpswaard 2018 262px 43px

Baancommissaris gezocht!

Per 1 januari a.s. zoeken wij een nieuwe baancommissaris.
De baancommissaris is verantwoordelijk voor het beheer van alle baanelementen en het verkrijgen van een goed evenwicht tussen baan en spel. Hij/zij werkt nauw samen met het aanspreekpunt van de baanploeg, de aannemer (De Ridder), de clubmanager en de portefeuillehouder uit het bestuur.

De baancommissaris is verantwoording verschuldigd aan het bestuur van Golfclub De Dorpswaard, zowel voor het begroten als voor het doen uitvoeren van alle onderhoudswerkzaamheden.
Het is een onbezoldigde functie.

Wat zijn de taken
• Verantwoordelijk voor het (laten opstellen) van een meerjaren groot onderhoudsplan en mede toezicht houden op de planning/uitvoering daarvan.
• Controle uitvoeren op de onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd door de aannemer/baanploeg.
• Ontwikkelingen t.a.v. verduurzaming van golfbanen volgen en gevraagd en ongevraagd advies geven/vragen e.e.a. binnen de door de Golfclub te stellen financiële/commerciële grenzen.

Wij zoeken
Een baancommissaris die:
• Ervaring heeft met coördineren, delegeren en in staat is alle betrokken partijen te motiveren en met elkaar te verbinden.
• Open staat voor suggesties en zoveel mogelijk de belangen van de golfclub behartigt.
• Een grote mate van betrokkenheid en gevoel voor onderlinge verhoudingen heeft.
Kennis van grond, grassoorten, bomen en water zijn van grote toegevoegde waarde als ook de kennis van het golfspel.

Vragen?
Voor meer info zie www.dorpswaard.com onder het kopje vacatures Profielschets baancommissaris.
Voor verdere vragen kun je contact opnemen met Robert Ploegmakers (voorzitter) tel. 06-51578032 of Geert-Jan Wolters (huidige baancommissaris) tel. 06- 49866069.

Interesse?
Stuur je motivatie vóór 19 september a.s. naar secretaris@dorpswaard.com.

Afbeelding vacature

Baancommissaris

Profielschets Baancommissaris

 

1. FUNCTIE BAANCOMMISSARIS
De baancommissaris wordt benoemd door het bestuur van de Vereniging eventueel op voordracht van de baanploeg. De baancommissaris werkt nauw samen met het aanspreekpunt baanploeg, de aannemer (De Ridder), de clubmanager en de portefeuillehouder uit het bestuur.

2. TAKEN ALGEMEEN
De baancommissaris is verantwoordelijk voor het verkrijgen van een goed evenwicht tussen baan en spel. Basis voor het onderhoud aan de baan vormen het door de baancommissaris op te (laten) stellen meerjarig baan beheers/groot onderhoudsplan en het daarop afgestemde kwaliteitsplan met de aannemer die het onderhoud uitvoert (hierna te noemen: de aannemer). Het onderhoud dient vervolgens zodanig te worden uitgevoerd, dat het zo min mogelijk het spel op de baan en het gebruik van de oefenfaciliteiten verstoort.

De baancommissaris volgt de ontwikkelingen t.a.v. verduurzaming van golfbanen en is bevoegd om inzake baan beheers-, onderhoudsaangelegenheden en verduurzaming gevraagd en ongevraagd advies te geven dan wel te vragen e.e.a. binnen de door de Golfclub te stellen financiële/commerciële grenzen.

De baancommissaris is verantwoording verschuldigd aan het bestuur van Golfclub De Dorpswaard zowel voor het begroten als doen uitvoeren van alle onderhoudswerkzaamheden. Het is een onbezoldigde functie.

De baancommissaris wordt in de uitvoering terzijde gestaan door de baanploeg.

3. TAAKUITVOERING

Het meerjaren baan beheers/groot onderhoudsplan, eenmaal opgesteld en goedgekeurd, is een plan voor de middellange termijn en zal periodiek moeten worden bijgesteld dan wel herzien. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de relevante aanwijzingen vanuit de NGF-richtlijnen. Op grond van dit plan wordt een kwaliteitsplan opgesteld waaraan de aannemer zich moet houden. Dit wordt ter goedkeuring aangeboden aan het bestuur.

De baancommissaris assisteert bij de contractonderhandelingen. Het contract wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig worden voorstellen gedaan ter bijstelling ervan. Het baan beheers/ groot onderhoudsplan wordt binnen de kaders van het onderhoudscontract vertaald naar een jaaronderhoudsplan.
Het jaaronderhoudsplan en de daarbij behorende investeringsbegroting moeten in oktober gereed zijn, zodat dit meegenomen kan worden in de begrotingsronde voor het volgende jaar.
Het jaaronderhoudsplan leidt op zijn beurt tot een maand-week- en dagprogramma, daarbij rekening houdend met specifieke omstandigheden zoals het wedstrijd- en competitieprogramma, het weer en de beschikbaarheid van de benodigde machines en personeel. Voor het voorgaande, i.c. de daadwerkelijke planning, uitvoering en controle, is overleg nodig met de relevante commissies (o.a. de regel- en handicapcommissie en de wedstrijdcommissie) en de clubmanager.

Waar mogelijk en gewenst, kunnen bepaalde (deel-) onderhoudswerkzaamheden onder deskundige leiding door vrijwilligers worden uitgevoerd. Dit werk zal veelal aanvullend onderhoud betreffen, dan wel elementen uit het onderhoudsplan ter zake waarvan overeenstemming bestaat tussen de baancommissaris en de aannemer.

De baancommissaris voert controle uit op de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden door de aannemer en de baanploeg. De door de greenkeeper uitgevoerde werkzaamheden worden vastgelegd in een logboek, zodat voortgangscontrole mogelijk is.

De baancommissaris zal de baan regelmatig inspecteren. Geconstateerde tekortkomingen dienen:
• alsnog binnen het raam van het onderhoudscontract door de greenkeeper te worden hersteld;
• als voorgaande niet van toepassing is, separaat te worden omschreven, begroot en er dient een uitvoerder te worden geselecteerd; het geheel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur.

4. OVERLEG
Eens in de twee maanden is er een bouwoverleg. Hierbij zijn aanwezig: De voorzitter van het bestuur, De Ridder (incl. de greenkeepers), de baancommissaris en de clubmanager.

5. DE PERSOON
De baancommissaris heeft ervaring met coördineren, delegeren en is in staat alle betrokken partijen te motiveren en met elkaar te verbinden. Hij staat open voor suggesties en probeert zoveel mogelijk de belangen van de golfclub te behartigen. Hij heeft een grote mate van betrokkenheid en gevoel voor onderlinge verhoudingen.
Kennis van grond, grassoorten, bomen en water zijn van grote toegevoegde waarde als ook de kennis van het golfspel.

Ons adres

Piekenwaardweg 3
5331 PD Kerkdriel
Tel: 0418-634803

beoordeelknop

Baan open

Baan Open
Qualifying
Zomergreens
Plaatsen toegestaan
Drivingrange open
Puttingreen open
Chipping green open
Trolley's 
Handicarts

 

 


Search